Köp biljetter

Kriterier

Här nedan listar vi alla kriterier för årets olika priser.

Årets Föreningsfrämjare

Priset är föreningarnas möjlighet att nominera och lyfta fram goda exempel på hur näringslivet stöttar föreningsverksamheten. Fokus är de mjuka värdena och kan innebära mer än ekonomisk stöttning.

 • Företaget ska vara verksam i Piteå.
 • Företaget bidrar till föreningens utveckling, möjliggör förbättringar som ger mervärde för föreningens verksamhet.
 • Företaget bidrar med idéer och inspiration.
 • Företaget bidrar med praktiska insatser i form av arbete och engagemang.

Årets Besöksanledning

 • Priset bör gå till företag, förening eller organisation som stärkt Piteås besöksnäring genom att visa på kreativitet, engagemang och framåtanda.
 • Besöksanledningen ska ha gett en ekonomisk vinning samt lockat besökare lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt under kalenderåret 2023.

Årets Nyföretagare

Årets Nyföretagare delas ut till en företagare som nyligen startat sitt företag och som genom mod och stark drivkraft kommit långt på sin företagarresa under kort tid.

Syftet är att lyfta fram goda exempel på företagare som är modiga och genom sin egen drivkraft utvecklar företag och idéer som andra inte lyckas med.

 • En person eller en ägargrupp som med sin nyvarande verksamhetsinriktning funnits mer än sex månader men inte funnits mer än tre år (vid ingången av det år som priset avser).
 • Ska erbjuda en unik, disruptiv eller på annat sätt nytänkande produkt eller tjänst.
 • Ska ha potential till långsiktig klönsamhet och framgång.
 • Ska ha en ägarbild där alla inblandade ses som goda förebilder för andra som startar företag.
 • Ska ha sitt fasta driftsställe i Piteå kommun.

Årets Startup

 • Ett bolag som är i en tidig fas i sin utveckling.
 • Bolaget ska ha en affärsidé som har potential att nå marknader långt utanför Piteås gränser.
 • Ägarna har visat att de har en ambition att få bolaget att växa.

Årets Varumärke

 • Ett företag eller en organisation som arbetat strategiskt med att utveckla varumärket för sitt företag- eller sin produkt/tjänst.
 • Varumärket ska ha haft en stark utveckling under året såväl i kännedom som attityd.
 • Företaget eller organisationen ska ha en tydlig kultur som är hållbar och inkluderande som i sin tur kan skapa goda förutsättningar för tillväxt i Piteå. Till exempel genom god arbetsmiljö där människor kan frodas eller tillfört något ekonomiskt till staden genom att använda lokala aktörer.
 • Årets varumärke ska också ha synts utanför Piteå, och därigenom satt Piteå på kartan.

Årets Möjliggörare

 • Verksamheten ska genomsyras av god kemi på arbetsplatsen genom att främja nytänkande och aktivt arbeta med insatser som leder till inkludering och icke diskriminering.
 • Verksamheten ska vara en möjliggörare inom mångfald med en ökad kompetensförsörjning som resultat
 • Verksamheten ska fungera som inspiratör och uppmuntra fler inom Piteås näringsliv att sträva efter ”Ett Piteå för alla”

Årets Hållbarhetspris

 • Ett företag eller en organisation som aktivt arbetar för att bidra till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i Piteå kommun, nu och för kommande generationer.
 • Företaget eller organisationen har under året genomfört någon aktivitet med naturlig koppling till något av målen i Agenda 2030.

Årets Säkerhetspris

 • Företaget har en bra attityd kring säkerhetsfrågor, och visar i handling och genom god samverkan med andra aktörer att säkerhet värderas högt.
 • Företaget tar ansvar för hälsa och säkerhet (arbetsmiljö) för sina anställda, liksom för andra personer och verksamheter som kan påverkas av det arbete de utför.
 • Kvaliteten på företagets riskbedömningar, metodbeskrivningar och arbetssäkerhetsanalyser håller hög klass, samt så utförs arbetet på ett säkert sätt.
 • Företaget är öppen för att rapportera och diskutera säkerhetsfrågor och förbättringar, samt har ett aktivt förebyggande arbete inom arbetsmiljö.
 • Företaget ska ej ha något pågående ärende av allvarligare karaktär hos Arbetsmiljöverket.

Årets Företagare

Nedan finner du kriterierna för att kunna nomineras till Årets Företagare och Årets Unga Företagare. Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Ledare & Förebild

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget bidrar till samhället genom sitt agerande. Det kan röra sig om till exempel;

 • Engagemang i att utveckla sitt företag eller sin verksamhets miljöarbete.
 • Stöttar lokala verksamheter, föreningar etc.
 • Ansvar gentemot leverantörer och kunder.
 • Anställer personer som annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.
 • Har påverkat politiken till godo för andra företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Aspekten belyser på vilket sätt som företaget arbetar på ett innovativt sätt med sin vara eller tjänst. Det kan till exempel visa sig genom;

 • Företaget har tagit en klassisk vara eller tjänst men säljer den på ett nytt sätt, med ett utökat värde för sina kunder eller på något annat sätt omvandlat sitt erbjudande på ett sätt som fått dem att utveckla sin bransch.
 • Företaget har en innovativ produkt eller tjänst som de utvecklat och som skapat nya möjligheter inom dess bransch. Kanske har företaget också förändrat genom sin verksamhet? Patenterade lösningar, forskning som omvandlats till verksamhet etc.

Lönsamhet & Tillväxt

Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher. Genom UC-rapporter har Företagarna sammanställt en bild av företagets ekonomi de senaste fyra åren (för vissa bolag där verksamheten inte bedrivits i fyra år kan detta vara kortare). De delar som vi kollat djupare på är; omsättning, antal anställda, årets vinst och nettomarginal.